FOKUS

Spændende pilotprojekt med Regionshospitalet Viborg

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) har et indeværende pilotprojekt med formålet at teste brugen af kommunernes platform med VAR for procedurer og instruktioner som tværsektorielt støtteværktøj ved udskrivelse fra VCR til eget hjem.

Patienter indlagt på VCR tilbydes højtspecialiseret rehabilitering med det formål at gøre dem klar til et hverdagsliv i eget hjem. Rehabiliteringen bliver for disse mennesker en livslang opgave, der betyder, at de kontinuerligt skal have et særligt fokus på de skadesrelaterede fysiske og mentale udfordringer, de har og vil møde.

Sygeplejefaglig og ofte højtspecialiseret praksis

Personer med rygmarvskade har et særligt behov for opmærksomhed og støtte omkring udskillelse som blære- og tarmtømning samt tryksårsprofylakse og -behandling. Den rette sygeplejefaglig og ofte højtspecialiseret praksis omkring problematikker vedrørende udskillelse er naturligvis en integreret del af rehabiliteringspraksis på Vestdansk Center for Rygmarvskade (VCR), men ofte ikke
velkendt praksis i kommuner.

En fælles tværsektoriel platform?

Personer med rygmarvskade oplæres i selv at kunne håndtere teknikker til lindring af problematikker ved udskillelse, men har ofte behov for kommunal støtte. VCR har mange års erfaring i at sikre den gode overgang fra VCR til eget hjem for de rygmarvsskadede og stræber kontinuerligt efter at udvikle og kvalificere indsatsen i et tæt samarbejde med bl.a. primær sektor.

Udskillelse

VCR ser her et potentiale i at undersøge om VAR, som er 96 kommuners platform for sygeplejefaglige procedurer og instruktioner, kan bruges som en fælles tværsektoriel platform for viden og praksis vedrørende udskillelse samt tryksårsprofylakse og -behandling ved udskrivelse af patienter. Der er mange års erfaring i brug af VAR mellem hospitaler og kommuner i Norge, men det er endnu ikke etableret i Danmark.

Den manglende erfaring med en tværsektoriel platform gør, at dette pilotprojekt i første omgang vil fokusere på gennemførbarheden samt oplevelsen af, at der henvises til og anvendes samme procedurer og instruktioner vedr. udskillelse.

De bedste forudsætninger for en livslang rehabilitering

På sigt er ønsket naturligvis, at brugen af VAR, som fælles platform for praksis, kan bidrage til at øge sikkerheden og kvaliteten ved udskrivelse, så personer med rygmarvsskade får de bedste forudsætninger for en livslang rehabilitering i eget hjem med høj grad af livskvalitet. Reduceret tid på dokumentation i forbindelse med udskrivelse er derudover en forventelig konsekvens af et fælles videns- og praksisgrundlag mellem kommune og hospital.

 

Formål

VCR og VAR Healthcare ønsker i et pilotprojekt at undersøge følgende ved udskrivelse:

  1. Er det gennemførbart at henvise til og anvende samme procedurer og instruktioner vedr. udskillelse for modtagne kommune og VCR?

  2. Hvordan opleves det for VCR at skulle henvise den modtagne kommune til VAR's procedurer og instruktioner vedr. udskillelse?

  3. Hvordan opleves det for de udskrevne personer med rygmarvskade, at VCR og modtagne kommune henviser til og anvender samme procedurer og instruktioner vedr. udskillelse?

  4. Hvordan opleves det for den modtagne kommune, at VCR og personen med rygmarvsskade henviser til og anvender samme procedurer og instruktioner vedr. udskillelse?

Kontakt Claus Lundholm for at få en præsentation og en faglig drøftelse om brugen af VAR.


Er du interesseret i mere information?

Claus Lundholm, vores Nordiske salgschef og dansk kundechef,  holder i prosjektet med Regionshospitalet Viborg sammen med Lene Bastrup Jørgensen, Neurolog, i Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Rul til toppen